Informacje dotyczące działalności naukowo-badawczej

           

TEMATY BADAŃ NAUKOWYCH ZREALIZOWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW I DOKTORANTÓW WFCh W ROKU 2015

Instytut Filozofii

 • Filozofia przyrody a współczesne problemy nauk przyrodniczych
 • Rudymenty polskiej filozofii logicznej. Niepublikowane pisma filozoficzno-logiczne o. J. M. Bocheńskiego
 • Zwrot teologiczny fenomenologii francuskiej
 • Religijne i laickie uprawomocnienia postaw obywatelskich, politycznych i kulturowych. Studium historyczno-hermeneutyczne
 • Tomaszowa koncepcja "esse" w Komentarzu do "Liber de causis" - Źródła sporu o rozumienie istnienia na Uniwersytecie Paryskim w XIII wieku
 • Tłumaczenie i opracowanie traktatu "Adversus Hermogenem" Tertuliana
 • O. F. Bednarskiego "Dedukcja generalnych norm moralnych z prawa naturalnego". Analiza krytyczna
 • Racjonalność poznania intuicyjnego w filozofii Platona i Arystotelesa
 • Sposób uzasadniania tez w metafizyce klasycznej
 • Rola języka norm i wartości w kształtowaniu się tożsamości moralnej
 • Problematyka cnót w Quaestiones disputate de virtutibus Tomasza z Akwinu i jej kontynuacja w XV i XVI wiecznej etyce polskiej
 • Jana Burydana komentarz do "Etyki nikomachejskiej"
 • Metodologia badań fenomenologicznych
 • Czy działania mogą być normatywne?
 • Etyczne implikacje performatywnej funkcji języka
 • Tomasza z Akwinu koncepcja umysłu - między Arystotelesem a Augustynem
 • Nauczanie etyki na pierwszym etapie edukacyjnym
 • Analiza pojęcia części w tekstach Gottfrieda Wilhelma Leibniza
 • Filozofia F. Nietzschego w interpretacji Y. Ledure?a
 • Wykorzystanie performatywnej funkcji języka w dyskursie publicznym na przykładzie sporu o legalizację związków partnerskich

Instytut Psychologii

 • Stres a dobrostan w zawodach społecznego zaufania - polska adaptacja Skali Stresu Zawodowego C. L. Coopera, H. Kahna i S. Williamsa i MSQ (MINNESOTA SATISFACTION QUESTIONNAIRE)
 • Budowa kwestionariusza "Poczucie kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w utrzymaniu abstynencji alkoholowej"
 • Problemy z trafnością: czym jest trafność i jak powinno się ją ustalać?
 • Struktura i zmiany rozwojowe w wiedzy emocjonalnej u dzieci w wieku wczesnoszkolnym
 • Zachowania agresywne motywowane zazdrością erotyczną - granice między normą a patologią życia psychicznego
 • Koncepcje młodzieży dotyczące własnego życia - ich uwarunkowania indywidualne i społeczne
 • Struktura i natura wzmożonej pobudliwości psychicznej
 • Uwarunkowania rozwoju form okazywania miłości w relacjach w rodzinie
 • Integracja osobowa według E. H. Eriksona a poczucie jakości życia w późnej dorosłości
 • Osobowościowe i środowiskowe korelaty sukcesów zawodowych topmenedżerów koncernów międzynarodowych - badania podłużne
 • Jawny i niejawny lęk przed śmiercią a poziom samoaktualizacji w zależności od formy samoświadomości
 • Trafność predykcyjna zrewidowanej teorii wartości Schwartza
 • Struktura i hierarchia wartości oraz poczucie sensu życia a stres rodzicielski i zespół wypalania się sił u matek i ojców dzieci cierpiących na autyzm
 • Analiza postrzegania i wizerunku osoby chorej psychicznie w społeczeństwie
 • Statystyka do porównywania rankingów wartości. Zastosowanie na gruncie dwóch teorii wartości: Rokeacha oraz Schwartza
 • Polska adaptacja Strenghts and Difficulties Questionnaire - SDQ Goodmana (1997)
 • Perspektywa dziecka vs perspektywa rodzica - systemowe porównanie ocen postaw rodzicielskich
 • Strefa, w której kształtuje się poczucie tożsamości młodego człowieka, a trzy wymiary jego dobrostanu
 • Reanaliza trafności i rzetelności OPCO w świetle danych jakościowych z wykorzystaniem nowych metod analitycznych
 • Pomiar radzenia sobie ze stresem oparty na modelu kołowym
 • Konstrukcja narzędzia do pomiaru mocnych stron charakteru u dzieci i adolescentów
 • Syndrom couvade a więź między partnerami w czasie trwania ciąży
 • Badania wstępne nad polską adaptacją Copenhagen Psychological Questionnaire (COPSOQ II)

Instytut Ekologii i Bioetyki

 • Przydatność wykorzystania wiązki światła laserowego (DIAGNODent pen, VistaCam iX Proof) w identyfikacji próchnicy początkowej w populacji z Radomia 
 • Etologiczne źródła ewolucyjnej teorii poznania
 • Poszukiwanie możliwości zbudowania nowego modelu holistycznej etyki środowiskowej
 • Rola plaż i łach piaszczystych w procesie samooczyszczania się wód na warszawskim odcinku Wisły
 • Struktura zespołów nicieni glebowych - wskaźnik stanu gleby w agrocenozach
 • Badanie wpływu zróżnicowania genetycznego strzygoni choinówki na jej zdolności rozrodcze
 • Matematyczny model dynamiki drzewostanu
 • Stosowanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w praktyce
 • Wpływ czynników antropogenicznych na zespoły mezofauny obszarów polarnych i subpolarnych
 • Proces decyzyjny w ochronie środowiska
 • Przyrodnicze i filozoficzne uwarunkowania wybranych koncepcji ochrony przyrody
 • Cnoty i wady w dyskursie środowiskowym
 • Problemy etyczno-prawne wynikające z zagrożeń cywilizacyjnych
 • Implementacja postulatów etyki środowiskowej do edukacji społecznej
 • Czy różne sposoby gospodarowania terenami zielonymi w miastach wpływają na zagęszczenie i różnorodność gatunkową dżdżownic i skoczogonków?
   

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach