Pedagogizacja

Informacje dla osób zainteresowanych pedagogizacją:

Pedagogizacja na WFCh jest dodatkową propozycją dla studentów w celu uzyskania uprawnień do pracy w szkole. Nie jest to ta sama jednostka organizacyjna co Międzywydziałowe Studium Pedagogizacji! Nie wchodzi bezpośrednio do programu kierunku studiów. W USOSie została stworzona grupa przedmiotów, która nazywa się "Pedagogizacja" (WF-PED) i przedmioty te mogą Państwo wybierać (np. przedmiot "Dydaktyka ogólna").
 
W ramach pedagogizacji istnieją przedmioty, które wchodzą w program studiów (np. Psychologia ogólna, Pedagogika).

Każdy student, który chce otrzymać zaświadczenie o uprawnieniach nauczycielskich, powinien:
1. Zaliczyć wszystkie wymagane przedmioty pedagogizacje
2. Odbyć praktyki wymagane w ramach kursu pedagogizacyjnego na WFCh
3. Wyrazić chęć otrzymania zaświadczenia i podać dane do zaświadczenia u dr Sabiny Zalewskiej (s.zalewska@uksw.edu.pl). Należy to zrobić nie później niż 3 miesiące po obronie pracy licencjackiej czy magisterskiej. Studenci, którzy są naszymi absolwentami, a nie dotrzymali tego terminu, nie mogą otrzymać zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 


NOWE ZASADY - rok akademicki 2016/2017

 

INSTYTUT PSYCHOLOGII (KIERUNEK: PSYCHOLOGIA)

Psychologia to studia jednolite magisterskie. Dlatego też studenci tego instytutu zdobywają uprawnienia do nauczania na poziomie szkoły podstawowej oraz gimnazjalnej i pozagimnazjalnej.

Przedmioty, które studenci powinni zrealizować w ramach pedagogizacji:

 • Pedagogika, 1 i 2 semestr
 • Dydaktyka ogólna: szkoła podstawowa, 1 semestr; Dydaktyka ogólna: szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna, 2 semestr
 • Dydaktyka przedmiotowa: metodyka nauczania psychologii szkoła podstawowa, 1 semestr; Dydaktyka przedmiotowa: metodyka nauczania psychologii szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna
 • Konwersatorium pedagogiczne (do wyboru), 2 semestr
 • Emisja głosu, 2 semestr
 • Prawo pracy oraz Bezpieczeństwo i Higiena Pracy nauczyciela, 2 semestr
 • Praktyki: 120 godz. na poziomie szkoły podstawowej, szkoły gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej. Wystarczy zrealizować je na dwóch wybranych poziomach. 30 godz. wychowawczych w placówkach lub fundacjach oświatowych. Razem 150 godz. praktyk.

INSTYTUT FILOZOFII (KIERUNEK: FILOZOFIA)

Studenci filozofii zdobywają uprawnienia do nauczania na poziomie szkoły gimnazjalnej i ponadgimnzajalnej. Studenci otrzymują uprawnienia do nauczania filozofii i etyki. Rozliczyć się z pedagogizacji mogą na I lub na II stopniu studiów. Przedmioty pedagogizacyjne mogą zaliczać na I stopniu (od drugiego roku) lub na II stopniu. Praktyki realizują w czasie trwania II stopnia.

Przedmioty, które studenci powinni zrealizować w ramach pedagogizacji:

 • Pedagogika, 1 i 2 semestr
 • Psychologia, 1 i 2 semestr
 • Dydaktyka ogólna: szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna, 2 semestr
 • Dydaktyka przedmiotowa: metodyka nauczania etyki szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna, 1 semestr; Dydaktyka przedmiotowa: metodyka nauczania filozofii szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna, 2 semestr
 • Konwersatorium pedagogiczne (do wyboru), 2 semestr
 • Emisja głosu, 2 semestr
 • Prawo pracy oraz Bezpieczeństwo i Higiena Pracy nauczyciela, 2 semestr.
 • Praktyki: 120 godz. na poziomie szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 30 godz. wychowawczych w placówkach lub fundacjach oświatowych. Razem 150 godz. praktyk.

INSTYTUT EKOLOGII I BIOETYKI (KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA)

Studenci tego instytutu otrzymują uprawnienia do nauczania na poziomie szkoły podstawowej. Pedagogizację muszą zrealizować do końca I stopnia studiów.

Przedmioty, które studenci powinni zrealizować w ramach pedagogizacji:

 • Pedagogika, 1 i 2 semestr.
 • Psychologia, 1 i 2 semestr.
 • Dydaktyka ogólna: szkoła podstawowa, 1 semestr.
 • Podstawy nauczania przyrody i edukacji ekologicznej, 2 semestr; Metodyka nauczania przyrody i edukacji ekologicznej, 2 semestr.
 • Konwersatorium pedagogiczne (do wyboru), 2 semestr.
 • Emisja głosu, 2 semestr.
 • Prawo pracy oraz Bezpieczeństwo i Higiena Pracy nauczyciela, 2 semestr.
 • Praktyki: 120 godz. na poziomie szkoły podstawowej. 30 godz. wychowawczych w placówkach lub fundacjach oświatowych. Razem 150 godz. praktyk.

*

Ponadto, w roku akademickim 2016/17 proponowane są następujące zajęcia uzupełniające pedagogikę:

 • Dr S. Zalewska: Konwersatorium "Pedagogika twórczości", 2 semestr
 • Dr S. Zalewska: Konwersatorium "Pedagogika zabawy", 2 semestr

 
PRAKTYKI

Od października, studenci, którzy zaliczyli dydaktykę ogólną, mogą rozpocząć praktyki zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Dokumentacja do praktyk będzie wydawana przez Biuro Karier.

Organizacja praktyki pedagogicznej-nauczycielskiej:

Praktyczne przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej realizowane jest w ramach praktyk indywidualnych powiązanych z dydaktyką ogólną  i metodyką nauczania przedmiotowego (dydaktyką szczegółową).

Przedmiot praktyk:

 • zapoznanie się studentów ze strukturami organizacyjnymi i metodami realizacji nauczania w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, na tle innych przedmiotów; w zależności od otrzymywanych uprawnień;
 • zdobycie i pogłębienie bezpośredniego doświadczenia dydaktycznego poprzez hospitacje lekcji na różnych poziomach nauczania (w różnych klasach) w zależności od otrzymywanych uprawnień;
 • kształtowanie własnych umiejętności dydaktycznych poprzez przygotowanie i prowadzenie lekcji zgodnie z założeniami programowymi nauczania zgodnego z kierunkiem studiów, w ramach ćwiczeń praktycznych na uczelni i w szkołach oraz indywidualnej praktyki nauczycielskiej.

Miejsce odbywania praktyk:

 • szkoła podstawowa, gimnazjum lub liceum; w zależności od otrzymywanych uprawnień;
 • placówka oświatowo-wychowawcza, w której odbywają się zajęcia z zakresu odpowiadającego programowi nauczania zgodnego z kierunkiem studiów.

Charakter i wymiar czasu praktyki obowiązkowej:

 • praktyki indywidualne w wybranych szkołach - w wymiarze 120 godzin, w tym 90 godzin prowadzenia zajęć przez studenta; z zajęć prowadzonych minimalnie 20 godzin z zakresu własnego przedmiotu kierunkowego;
 • 30 godzin w placówkach oświatowych, pozaszkolnych, mających zajęcia dydaktyczne; w tym kolonie, świetlice środowiskowe, fundacje wspomagające rozwój dziecka, programy autorskie realizowane poza szkołą;
 • maksymalnie 10 godzin w przedszkolu w ramach zorganizowanych zajęć dydaktycznych (można lecz student nie musi realizować zajęć na tym poziomie).

Skierowanie:

 • uczelnia obligatoryjnie wydaje studentowi pisemne skierowanie z prośbą o umożliwienie odbycia indywidualnych praktyk nauczycielskich. Skierowanie wydaje Biuro Karier;
 • wydziałowy koordynator praktyk - osoba wyznaczona przez władze Wydziału - obecnie dr Sabina Zalewska (s.zalewska@uksw.edu.pl)

Warunki praktyki indywidualnej:

 • pełny wymiar czasowy (do 150 godzin) trwania praktyk;
 • godziny udokumentowane w dzienniku praktyk (hospitacje i prowadzone zajęcia) określa szczegółowy program praktyk tak, aby odpowiadał on szerszemu widzeniu i pełno wymiarowemu obciążeniu studenta działaniami obowiązkowymi w pracy nauczyciela etatowego;
 • udokumentowanie w karcie praktyk, obowiązującej na całym Uniwersytecie.

Uwagi dodatkowe:

 • Obowiązuje indywidualny czas realizacji praktyki dla każdego studenta podczas trwania kursu, w systemie przerywanym tak, aby odbywanie praktyk nie kolidowało z innymi zajęciami na uczelni. Dotyczy to zarówno godzin dydaktycznych, jak i poza dydaktycznych. Student może podjąć praktyki jedynie, gdy zaliczy zajęcia z dydaktyki ogólnej i uczestniczy w zajęciach z metodyki szczegółowej.
 • Student może sam dokonać wyboru konkretnej szkoły lub placówki. Wybór warunkowany jest zgodą dyrekcji na przyjęcie praktykanta. Student może odbywać praktykę w kilku miejscach. Ze względu na specyfikę nauczania etyki, filozofii, psychologii, ekologii w szkołach (nieliczne placówki, niepełny wymiar pensum nawet dla jednego nauczyciela), studenci mają prawo zaliczać praktyki również na lekcjach wychowawczych, lekcjach religii i w ramach zajęć uzupełniających bądź fakultatywnych.
 • Kontakt uczelni z placówkami, w których studenci odbywają każdy z rodzajów praktyki przebiega za pośrednictwem studentów i Biura Karier.

Sposób zaliczania:

 • Zaliczenie wykładów z dydaktyki ogólnej i zdanie egzaminu z tego przedmiotu oraz rozpoczęcie z metodyki przedmiotowej (dydaktyki szczegółowej) stanowi podstawę i warunek dopuszczenia do dydaktycznej praktyki nauczycielskiej - indywidualnej.
 • Praktyka dydaktyczna nauczycielska (150 godzin) stanowi część procesu dydaktyczno-wychowawczego i podlega obowiązkowemu zaliczeniu, stanowiąc jedną z podstaw do zaliczenia kursu nauczycielskiego.
 • Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie poświadczenia przez szkołę (placówkę) odbycia przez studenta praktyki (dzienniczek praktyk i karta praktyk), oraz przedstawienia w Biurze Karier sprawozdania z zadań wynikających ze szczegółowego programu praktyk.
 • Praktyka zostaje zaliczona, jeśli jest poświadczona w Biurze Karier i wpisem do indeksu przez koordynatora praktyk z ramienia WFCh oraz na karcie praktyki, która zostaje w dokumentacji indywidualnej studenta na uczelni.

Do obowiązków studenta należy pełna realizacja programu praktyki, a w szczególności:

 • zapoznanie się ze szczegółowym programem praktyk;
 • zapoznanie się z organizacją oraz regulaminem pracy placówki, w której odbywana jest praktyka;
 • wykonywanie zadań wynikających z programu praktyki;
 • przestrzeganie dyscypliny i warunków pracy, obowiązujących w placówce oraz wyznaczonych w ramach odbywania praktyki przez władze placówki;
 • złożenie pełnej dokumentacji w terminie i zakresie określonym w programie praktyk i przez koordynatora praktyk z ramienia WFCh.

Program indywidualnej praktyki nauczycielskiej dla studentów Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej:

Celem praktyki jest:

 • poznanie organizacji i uczestnictwo w funkcjonowaniu szkoły jako swoistego systemu dydaktyczno-wychowawczego;
 • praktyczne wykorzystanie i zastosowanie poznanej wiedzy dydaktycznej i metodycznej;
 • doskonalenie umiejętności dydaktyczno-wychowawczych przez zdobycie doświadczenia praktycznego w przygotowaniu i prowadzeniu lekcji.

Zadaniem studenta jest:

 • zapoznanie się z podstawową dokumentacją szkolną ucznia i nauczyciela (dzienniki, arkusze ocen, teczki szkolne);
 • zapoznanie się ze szkolnymi programami nauczania: programem i rozkładem materiału przedmiotów  w zależności od kierunku studiów - etyka, filozofia, ścieżki edukacji filozoficznej, przyroda, ścieżka edukacyjna ekologii, godzina wychowawcza; programem wychowawczym szkoły i wybranej klasy, ze szczególnym akcentem na wychowanie moralne i kształtowanie postaw etycznych; szkolnym systemem oceniania, ze szczególnym uwzględnieniem oceniania na lekcjach oraz oceniania zachowania;
 • przeprowadzenie hospitacji lekcji - na różnych poziomach, w różnych klasach, z różnych przedmiotów, ale z nastawieniem i preferowaniem lekcji z przedmiotów kierunkowych;
 • przeprowadzenie samodzielnie zajęć o tematyce z przedmiotów kierunkowych - do każdej wymagane jest przygotowanie konspektu oraz omówienie lekcji przed i po przeprowadzeniu, z nadzorującym nauczycielem-opiekunem;
 • przeprowadzenie indywidualnego studium przypadku wybranego ucznia lub przeprowadzenie cyklu indywidualnych zajęć z wybranym uczniem wymagającym szczególnej opieki dydaktyczno-wychowawczej.

Realizacja celów i zadań sprawdzana jest przez Biuro Karier na podstawie:

 • dziennika praktyk, gdzie student powinien zapisywać krótkie sprawozdania z hospitacji i prowadzonych lekcji, potwierdzone podpisem nauczyciela-opiekuna i pieczęcią szkoły oraz podać zwięzłą relację z zapoznania się z programami szkoły;
 • opinii (oceny opisowej), co najmniej jednego szkolnego opiekuna praktyk, potwierdzonej pieczęcią szkoły w dzienniku praktyk;
 • karty praktyki, zawierającej potwierdzenie terminu i miejsca odbycia praktyk pieczęcią szkoły i podpisami nauczyciela-opiekuna lub dyrektora oraz opiekuna praktyk z ramienia uczelni;
 • pisemnych pełnych konspektów z 2 prowadzonych lekcji;
 • pisemnych pełnych konspektów z 2 hospitowanych lekcji;
 • pisemnego krótkiego sprawozdania ze studium przypadku lub wywiad z uczniem;
 • pisemnej ewaluacji swoich zajęć.

Zaliczenie praktyk następuje nie później niż zakończenie studiów. Karta praktyk powinna być złożona w dziekanacie i załączona do dokumentacji indywidualnej studenta. Dziennik praktyk po sprawdzeniu wraca do studenta - stanowi uzupełniający indeks dokument o kwalifikacjach pedagogicznych.

Zasady realizacji:

 • student otrzymuje skierowanie na odbycie praktyki z Biura Karier, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem placówki terminu i zasad odbywania praktyki;
 • student odbywa praktykę pod opieką nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora szkoły (nauczyciel może otrzymać gratyfikację za opiekę nad studentem w wysokości i na zasadach ustalonych w danym roku kalendarzowym przez MENiS oraz inne organa administracyjne);
 • terminarz praktyki ustalany jest indywidualnie w czasie trwania kursu nauczycielskiego tak, aby odbywanie praktyk nie kolidowało z zajęciami obowiązkowymi;
 • wymiar godzinowy praktyk powinien odpowiadać 105 godzinom lekcyjnym;
 • podczas pobytu w szkole student powinien podporządkować się wszelkim zasadom i regulaminom szkolnym, ale jednocześnie próbować zaznaczyć swoją obecność zaangażowaniem, wiedzą i umiejętnościami;
 • student powinien zapewnić sobie obowiązkowe ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki, może również ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej.

 


W szczegółowych sprawach związanych z pedagogizacją należy kontaktować się
z koordynatorem pedagogizacji WFCh dr Sabiną Zalewską (s.zalewska@uksw.edu.pl)
 
ZałącznikRozmiar
karta_praktyk PEDAGOGIZACJA.doc54.5 KB

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach